Page 4 - Katalog Namyslo 2020-02
P. 4

Sharp
Sharp 30
Sharp 45
Sharp 60
Sharp 75
Sharp 90
m
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
szt.
40
60
80
100
120
4 www.namyslo.pl
kg
900
1200
1500
1950
2500
KM
80-90
90-110
110-130
130-150
150-200


   2   3   4   5   6