Page 10 - Katalog Namyslo 2020-02
P. 10

10 www.namyslo.pl
EasyFlow 400
EasyFlow 450
EasyFlow 500
5,0
EasyFlow 600
EasyFlow 800
m
4,0
4,5
6,0
8,0
szt.
32
36
40
48
64
kg
3300
3550
3800
4300
6500
KM
150
160
170
220
270
EasyFlow


   8   9   10   11   12